×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Nowa strona Publicznego Przedszkola w Chróścicach

Koncepcja Pracy Przedszkola

 

Koncepcja Pracy

2017 -2022

Program rozwoju Publicznego Przedszkola w Chróścicach 

 

I. Charakterystyka przedszkola 

Publiczne Przedszkole w Chróścicach mieści się w Gminie Dobrzeń Wielki. Nowoczesny budynek mieści  cztery grupy, które prowadzone są przez wykwalifikowanych i życzliwych nauczycieli – pedagogów pracujących w oparciu o najnowsze osiągnięcia w zakresie dydaktyki wychowania przedszkolnego.

Przedszkole w Chróścicach zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój dzieci w wieku od 2,5 roku do 6 lat. Traktujemy każde dziecko w sposób indywidualny i podmiotowy.

Dokładamy wszelkich starań, by nasze pociechy rozwijały się w atmosferze ciepła, zrozumienia i szacunku. Kształtujemy w nich poczucie własnej wartości i akceptacji. Wdrażamy do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami.

Realizujemy ciekawy program dydaktyczno-wychowawczy, dzięki któremu nasze przedszkolaki zdobywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne w radzeniu sobie z otaczającą je rzeczywistością szkolną oraz w życiu dorosłym.

W pracy wychowawczo dydaktycznej preferujemy otwarty styl pracy i aktywne metody, tworzymy sytuacje dydaktyczne, które korelują z potrzebami dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych i wyzwalają potencjał twórczy.


Zapewniamy dzieciom wszechstronne warunki do łączenia różnych form aktywności poprzez wspieranie ich działań twórczych.
Rozbudzamy i rozwijamy u naszych przedszkolaków świadomość przyrodniczą i zdrowotną oraz dbamy, by funkcjonowały w zgodzie z zasadami etyki ekologicznej.

Pełnimy funkcję integrującą działania rodziców. Wspieramy ich swoją wiedzą i doświadczeniem, szanując jednocześnie ich kompetencje.

 

II. Wizja placówki

Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.

Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

 

III. Misja placówki

 

Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na

indywidualnym  rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w

sferze zdrowotnej, fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.

Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów,

wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.

 

IV. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny

– dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.

Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato

wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.

Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka, oraz współpracą ze środowiskiem lokalnym celem lepszego i bogatszego rozwoju dziecka.

 

1.Dziecko w naszym przedszkolu: 

·         czuje się bezpiecznie, jest optymistyczne, wesołe, otwarte,

·         jest akceptowane takie, jakie jest,

·         ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

·         jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje

·         nowe wyzwania,

·         uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego

·         siebie,

·         uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,

·         poznaje swoje prawa i obowiązki,

·         osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z

·         powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.

 

 

2.Rodzice w naszym przedszkolu: 

·         otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach  i niepowodzeniach dziecka,

·         współpracują z nauczycielami,

·         otrzymują pomoc specjalistów,

·         wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola,

·         aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,

·         są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

 

3.Nauczyciele w naszym przedszkolu: 

·         są aktywni i twórczy, innowacyjni, zaangażowani w pracę przedszkola,

·         dyspozycyjni i taktowni,

·         wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i

·         uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,

·         współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,

·         pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz

·         poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,

·         aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i

·         dokumentami placówki,

·         stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy, projekty edukacyjne,  

           innowacje pedagogiczne, dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola,

·         doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe,

·         wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi

·         nauczycielami, monitorują efektywność własnej praccy

 

V. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz

innej działalności statutowej przedszkola

1.Cele i zadania

·         Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

·         Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie

·         przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.

 

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

·         W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca

           nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.

·         Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji,

         zainteresowań.

·         W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości, umiejętności

          i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans

·         edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

 

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

·         Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w

·         środowisku.

·         W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy

           z rodzicami i wzmacniania ich ról.

·         Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.

·         Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

4. Zarządzanie przedszkolem

 

·         Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów

          zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania,

          rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.

·         Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie

          metody pracy z dziećmi.

·         Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych

          programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

 

V. Kierunki realizacji koncepcji pracy

 

· Promocja zdrowia i ekologia

- Rozwijanie zdolności językowych - Dwujęzyczne dzieci

- Kodowanie za pan brat - rozwijanie logicznego myślenia

· Rozwijanie uzdolnień - wprowadzenie w świat doświadczeń i eksperymentów

· Edukacja przez sztukę

· Wykorzystywanie nowoczesnych metod i środków edukacji

 

 

VI. Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

 

·         poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i

           innowacyjne,

·         wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,

·         wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,

·         zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,

·         zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o

·         działalności przedszkola,

·         zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,

·         upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,

·         prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,

·         wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,

·         stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne,

·         multimedia.

 

 

 

 

VII. Model absolwenta

 

Nasz absolwent jest:

·         dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,

·         wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty,

·         jest aktywny, samodzielny, twórczy i otwarty,

·         jest wrażliwy estetycznie, zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania,

·         ma pozytywny obraz własnego „ja”,

·         umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,

·         stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i

          sprawność fizyczną,

·         ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,

·         odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje z innymi

          ludźmi, respektuje ich prawa,

·         ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

VIII. Elementy składowe Programu Rozwoju

 

Niniejszy Plan Rozwoju ukierunkowany jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju zdrowotnego, fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków,  a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:

 

·         Programie adaptacyjnym

-         Programie wychowawczym

·         Planie współpracy z rodzicami i środowiskiem

·         Rocznym Planie Pracy Publicznego Przedszkola w Chróścicach

Dokumenty te są integralną częścią Planu Rozwoju  Przedszkola , są z nim spójne i modyfikowana w miarę potrzeb.

 

                Plan Pracy Publicznego Przedszkola w Chróścicach  na rok szkolny

2017-2018

I.    "Eksperymenty optymistycznego przedszkolaka"

II.  "Kodowanie jako wprowadzenie w świat informatyki i logicznego myślenia"

 

2018-2019

I     „Kocham moją ojczyznę - zabawy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości”

II    „Super programowanie na dywanie z robotem PHONEM”

 

 

 

 

 

 

 

Publiczne Przedszkole w Chróścicach
46-080 Chróścice | ul. ul. Szkolna 11 | tel. +48774695417
Statystyka odwiedzin: Dziś: 24, W tym miesiącu: 2697, Wszystkich: 2970745